,,Психологът е ум и сърце. Той никога не съди. Той вниква, обича, разбира. Не се интересува от самата постъпка, освен за да я поправи, ако е лоша и търси дълбоките й подбуди. След като отстрани подбудите, постъпката се променя от само себе си и поема в правилната посока. Неговата граматика са човешките, психологическите и физиологическите познания, а те трябва да са необятни! Защото човешката душевност не понася готови рецепти и правила.
Знае, че много хора изпитват чувство на страх и безпокойство и следователно се стремят към сигурност. Когато не я открият, безпокойството им нараства. Задачата на психолога е да им предостави един нов вид сигурност. И той се старае всеки да я открие у себе си. Сблъска ли се с глупак, преценява дали става въпрос за истинска глупост или просто за недоразвити възможности.
Ако си има работа с действителна глупост, стреми се да й попречи да не се превърне в злоба.
Говори с всеки на собствения му език и никога не забравя каква ужасяваща мощ притежава словото. Най-съкровената човешка същност се излива пред него и той смята това за чест, но не си приписва заслугата. И всичко това не са просто бобри пожелания, а същинското условие за работа на психолога”

Пиер Дако
Всички ние понякога имаме своите падения, своите болки и страдание. Ако имате постоянен дистрес или трудности в ежедневието може да потърсите професионална помощ от психолог.
Психологът е професионалист в областта на психичното здраве, който извършва оценка, диагностика и терапия на хора с емоционални, психически и междуличностни проблеми. Психологът е човекът, който ще Ви помогне да разберете значението на психичното си състояние, как да функционирате по-ефективно в живота. Той използва разнообразни терапевтични подходи, за да помогне ва хора, двойки, семейства и групи, за да се справят с тревогите, стресовете и житейските кризи. Психологът лекува хората като използва различни методи и техники, например когнитивно-поведенческа терапия, фамилна терапия, позитивна терапия и др. При разработването на план за лечение често се използват и психологическите тестове.
Психологът може да упражнява своята дейност на различни места като училища, болници, медицински центрове, неправителствени организации, частни клиники, частна практика и др.
Комуникацията между психолога и клиента е поверителна. Информацията за клиента не се обсъжда с други хора без неговото знание и съгласие, освен в случаите разрешени от закона. Изключително важно е участието на клиента в процеса, психологът не дава готови решения и обещания за бърза промяна, той подкрепя и подпомага клиента по пътя на неговото излекуване и личностно израстване.